PRIVACYVERKLARING

Maart 2019

MeerJij, gevestigd aan Grootmaat 15, 6903XA Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.meerjij.nu
Grootmaat 15
6903XA Zevenaar
06-14611461

Esther Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van MeerJij. Zij is te bereiken via meerjij@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
MeerJij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer|
– E-mailadres


MeerJij informeert de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Ik leg uit waar deze persoonsgegevens voor zijn en wat ik ermee doe. Indien dit in belang is van de behandeling leg ik onderstaande bijzondere persoonsgegevens vast.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MeerJij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- levensvragen- omstandigheden rondom stress en problemen

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MeerJij verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

– de cliënt wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
– de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met cliënt is gesloten;
– MeerJij een wettelijke verplichting dient na te komen.  
– een gerechtvaardigd belang van MeerJij, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van   diensten van MeerJij aan cliënt.

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Gezondheidsgegevens worden enkel opgenomen indien deze van vitaal belang zijn voor uw behandeling  en enkel en alleen na toestemming van de cliënt

Geautomatiseerde besluitvorming
MeerJij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MeerJij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MeerJij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Wettelijke grondslag: de wettelijke bewaartermijnen.
– Marketingdoeleinden: 6 jaar
– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 6 jaar
– Telefonisch contact: 6 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten: 6 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
MeerJij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MeerJij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MeerJij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar meerjij@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MeerJij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MeerJij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via meerjij@outlook.com

©2019 by MeerJij - Esther Visser  |  Jouw gegevens zijn bij mij veilig. Lees meer